ivaylokrastev

Съобщение „Каолиново“

На основание чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и чл.9, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ЕУРА ЕНЕРДЖИ“ АД, съобщава, че е изготвен проект на Задание за обхват и съдържание на Оценка за въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯТЪРЕН

Възобновяема енергия с ЕУРА Енерджи

Светът се насочва към възобновяеми енергийни източници и България не прави изключение. Нашата страната разполага с огромни възобновяеми енергийни ресурси, включително вятърна, слънчева и биомаса и тяхното естествено развитие в следваща технологична стъпка като енергийни центрове и зелен водород. Секторът на възобновяемата енергия в страната бележи ръст, като държавната политика има за цел увеличаване на

Scroll to Top