Биогаз

В допълнение на настоящия технологичен микс от вятър, фотоволтаици и зелен водород (Power-to-X), „ЕУРА ЕНЕРДЖИ“ АД и групата на Eurowind Energy разработват бизнес модел за производството на биогаз. Подобно развитие на база компетенции за производство на енергия от възобновяеми източници, съчетани с разбиране процесите на селското стопанство, са в основата за изграждането на устойчиви модели.

Използването на биогаз, позволява запазването на важни хранителни вещества за почвата, за разлика от изгарянето на слама и други култури, което води до спад или дори унищожение на хранителните вещества и следователно трябва да бъде сведено до минимум.

Друго решение, което дава използването на биогаз е нужното гориво за някои индустрии, които не могат да бъдат електрифицирани, но от друга страна сам по себе си, биогазът не може да играе роля в отоплението на домакинствата или в производството на електроенергия. Производството му на местно ниво, в комбинация с производството на екологично електричество, ще спомогне в общия енергиен микс и ще допринася за постепенното намаляване на независимостта от външни доставки на газ.

Eurowind Energy има за цел изграждане на инсталации за производство на биогаз с обем 20-30 милиона кубични метра, които да бъдат съвместно разположено с ВЕИ паркове и по възможност развитие на Power-to-X (зелен водород). Приоритет за компанията е използването на слама и други биоматериали без прекомерна употреба на ускорители, което следва да удължи процеса на газификация от 40 на 100 дни, но предвидените големи резервоари, следва да компенсират подобно удължавне

Съоръженията за биогаз ще произвеждат кислород, въглероден диоксид, биогаз и тор, като газовете потенциално могат да бъдат преработвани по-нататък – най-вероятно в комбинация с водород – в екологични горива (e-fuels), метанол и други. Подобни процеси зависят и от развитието на местната общност, възможностите и нуждите за потребление на крайни продукти.

Scroll to Top