Съобщение „Каолиново“

На основание чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и чл.9, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ЕУРА ЕНЕРДЖИ“ АД, съобщава, че е изготвен проект на Задание за обхват и съдържание на Оценка за въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯТЪРЕН