Събщение "ВЕП Каолиново"

На основание чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и чл.9, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ЕУРА ЕНЕРДЖИ“ АД, съобщава, че е изготвен проект на Задание за обхват и съдържание на Оценка за въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯТЪРЕН ПАРК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ-ЕНЕРГИЯ „ВЕП КАОЛИНОВО” В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЛЯТНО И ГР. КАОЛИНОВО, ОБЩ. КАОЛИНОВО.

Заданието е достъпно в офиса на “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД на адрес: гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов“ №31, ет.2, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Писмени становища и мнения се приемат на горепосочения адрес в срок до 01.07.2023г.

За контакти от страна на Възложителя: Ася Владимирова, info@euraenergy.bg.

На основание чл.9, ал.2 от Наредбата за ОВОС, при заявен писмен интерес на горния адрес или имейл имаме готовност да предоставим Заданието на посочен от Вас адрес – на хартия или на електронен носител за провеждане на консултация.

Scroll to Top