Политика за поверителност

ЕУРА ЕНЕРДЖИ

1. Принципи за обработване на лични данни

Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. За всички лични данни, които обработваме, е налице причина.

Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими. Съхраняваме ги в необходимите срокове, като ги унищожаваме, съобразно приложимото законодателство.

Данните са точни и актуални, като се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране при необходимост.

Въвеждаме и прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, за да не допуснем нарушение на сигурността, което да доведе до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до личните Ви данни.

Сайтът на www.euraenergy.bg е собственост на ЕУРА Енерджи АД, ЕИК 206748287, адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” 14, email: info@euraenergy.bg.

Отговорник по защита на личните данни:

Име: Иван Иванов

Адрес: бул. “Цар Освободител” 14, email: info@euraenergy.bg

Имейл: info@euraenergy.bg

2. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашият уебсайт (www.euraenergy.bg)

В зависимост от целта може да обработваме различни лични данни, като например:

трите имена или имена, съгласно документ за самоличност;
телефон;
електронна поща;
данни за профил в социални мрежи;
предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни.

„ЕУРА Енерджи” АД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като лица, отправили запитване чрез формата на уебсайта на агенцията – www.euraenergy.bg

• Обработка на запитвания, изпратени чрез форма на уебсайта www.euraenergy.bg

– целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по имейл за целите на отговор на запитващия, Идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване или оферта.

3. Как и защо обработваме лични данни?

Ние обработваме лични данни и за целите на развитие на нашата дейности.

4. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на личните данни, които обработваме, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в приложимото законодателство, както и добрите практики и технологии с цел защита на данните. Информацията се съхранява в база данните на уебсайта www.euraenergy.bg, като достъп до информацията имат само лица, които са легитимирани да предоставят услугите, предлагащи се на уебсайта и имат съответното основание за достъп до информацията. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола, с осигурена технологична възможност за проследяване на сесиите за достъп.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

5. Срокове за съхранение на лични данни

„ЕУРА Енерджи“ АД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори или клиенти по договор с агенцията безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „ЕУРА Енерджи“ АД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

„ЕУРА Енерджи“ АД съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата уебсайта на агенцията – www.euraenergy.bg до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице.

„ЕУРА Енерджи“ АД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на договора.

Тази политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 22.05.2023г.

Scroll to Top