Вятърна Енергия

Вятърната енергия се отнася до процеса на преобразуване на силата на вятъра в електричество. Това е възобновяема форма на енергия, която е екологична и устойчива. Вятърната енергия се генерира с помощта на вятърни турбини, които са големи съоръжения с въртящи се перки. Когато духа вятър, той кара перките да се въртят и това въртеливо движение се преобразува в електрическа енергия чрез генератор.

Как работи вятърната енергия:

Вятърни турбини – състоят се от три основни части: кула, гондола и перки. Кулата е висока конструкция, която поддържа турбината и я издига на по-висока височина, където има по-силни и постоянни ветрове. Гондолата е разположена в горната част на кулата и съдържа скоростната кутия, генератор и системите за управление. В предната и част са перките, които са прикрепени към ротора, улавят кинетичната енергия  от вятъра и я предават към скоростната кутия и от там към генератора.

Улавяне на вятър – докато вятърът духа, той преминава през перките, карайки ги да се въртят. Аеродинамичният им дизайн позволява да улавят максимално количество вятърна енергия. Въртеливото движение на перките създава кинетична енергия.

Генериране на енергия – въртенето на перките се прехвърля към генератора чрез система от зъбни колела в скоростната кутия. Генераторът преобразува механичната енергия от въртящите се перки в електрическа. Това електричество обикновено е под формата на променлив ток (AC).

Разпределение на мощността – електрическата енергия, генерирана от вятърната турбина, се предава чрез подземни кабели или електропроводи към разпределителна мрежа. След това може да бъде доставен до домове, предприятия и индустрии за различни приложения.

Вятърната енергия продължава да расте в световен мащаб като има важен принос към микса за производство на електроенергия и в частност ролята и във възобновяема енергия, играейки решаваща роля в прехода към чисти и евтини енергоносители.

Ограничението и е в зависимостта от местоположението – изисква подходящи ветрове, което стеснява възможностите за инсталирането им. В определени държави по света, дори и при подходящи условия, правилата и процедурите за изграждането на вятърен парк са тежки и тромави и са необходими около 5 години преди да се реализира подобен проект. Подобна е ситуацията в България към момента, но има постоянни индикации за реформа в сектора и по-бързото процедиране.

Предимствата на вятърната енергия

Възобновяем и чист – вятърът е изобилен ресурс, който не се изчерпва с времето. Производството на вятърна енергия не замърсява въздуха и не излъчва емисии на парникови газове, което допринася за намалени въглеродни емисии и смекчаване на изменението на климата.

Енергийна независимост – вятърната енергия намалява зависимостта от изкопаеми горива и чужди енергийни източници, насърчавайки енергийната независимост и диверсификация.

Създаване на работни места – проектите за вятърна енергия изискват квалифицирани специалисти за проектиране, строителство и поддръжка, което води до възможности за работа и икономически растеж в определени райони.

Рентабилен – с подобряването на технологията и постигането на икономии от мащаба, цената на вятърната енергия достига най-ниски нива, което я прави все по-достъпна и предпочитана спрямо конвенционалните енергийни източници.

Scroll to Top